انتصابات جدید در دانشگاه تهران
مقیمی در احکام جداگانه‌ای حسین خنیفر و جابر سلطانی را به عنوان مشاوران خود منصوب کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار