ادبیات مسیحی در میانه نزاع سرمایه‌داری و فئودالیسم
هریت بیچر استو نویسنده «کلبه عمو تام» یک زن است با گرایش‌های قوی مذهبی و مسیحی. گرایش‌هایی که در تصویر کردن شخصیت نخست رمان هم تاثیر گذاشته. عمو تام شخصیت اصلی داستان، یک برده رنج‌کشیده سالمندِ مسیحی و مطیع و آرام و صادق است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار