اسناد تاریخی قوه قضائیه پایش محیطی شد
در راستای حفاظت از میراث ملّی؛
کارشناسان آسیب شناسی و آزمایشگاه اداره کل مرمت و حفاظت معاونت اسناد ملّی کتابخانه ملّی به منظور حفاظت از آثار ملّی، مخزن اداره بایگانی، موزه و اسناد تاریخی قوه قضائیه را پایش محیطی کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار