آمادگی دانشگاه محقق اردبیلی برای حل مسائل و مشکلات شرکت کشت و صنعت مغان
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از آمادگی این دانشگاه برای حل مسائل و مشکلات شرکت کشت و صنعت مغان خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار