سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در استان تهران با حضور استاندار رونمایی شد
سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در استان تهران با حضور علیرضا فخاری استاندار تهران رونمایی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار