ده توصیه امام رضا علیه السلام به اباصلت برای آخر ماه شعبان
اباصلت! بیشتر ماه شعبان گذشت و این جمعه آخر آن است پس هرچه در این ماه کوتاهی کرده و کم بهره بردی در این چند روز باقیمانده از آن جبران کن.
ارسال نظرات
آخرین اخبار