توضیحات زاکانی در خصوص وعده شکستن کمر ترافیک تهران در سال ۱۴۰۲+ فیلم
در پاسخ به «دانشجو» مطرح شد
شهردار تهران گفت: ما به شدت به دنبال توسعه حمل و نقل عمومی هستیم که بتوانیم معادله تهران را تغییر بدهیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار