سومین شماره نشریه معیار با عنوان «بازگشت به قانون اساسی» منتشر شد
نشریات دانشجویی|
سومین شماره از نشریه معیار به صاحب امتیازی مجمع دانشجویان عدالتخواه اسلامی دانشگاه قم منتشر شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار