روابط عمومی کارآمد راه مقابله با طمع‌ورزی دشمنان به دانشگاه تهران
رئیس دانشگاه تهران:
رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه دشمنان طمع زیادی به دانشگاه تهران دارند، گفت: باید هوشیار و مراقب باشیم که در مواجهه با دو طیف افراط و تفریطی که همه این‌ها نقشه دشمنان و برنامه‌ریزی آنان است، درست عمل کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار