انتصاب استاد دانشگاه تهران به عضویت هیأت تحریریه نشریه معتبر چین‌شناسی
شورای سردبیری نشریه معتبر «مطالعات ترجمه و چین‌شناسی بین‌المللی» با صدور حکمی، دکتر حامد وفایی عضو هیأت علمی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران را به عنوان عضو هیأت تحریریه این نشریه پژوهشی کشور چین برگزید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار