تاریخ شفاهی ۶۰۰ فرمانده گردان دفاع مقدس ثبت شده است
نائینی خبر داد؛
رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در ششمین همایش فصلی نهضت خاطره گویی گفت: تاریخ شفاهی حدود ششصد فرمانده گردان از دوران دفاع مقدس انجام شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار