14 طرح توسط مستندسازان استان همدان ارائه شد
در جلسه ارائه طرح (پیچینگ) که به همت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی برگزار شد، 14 طرح توسط مستندسازان استان همدان ارائه شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار