مهلت حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه پیام نور تا ۲۸ بهمن ادامه دارد
مهلت حذف و اضافه واحدهای درسی دانشجویان دانشگاه پیام نور در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تا ۲۸ بهمن ادامه دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار