قانون بانکداری بدون ربا تنظیم کننده بازار عرضه و تقاضا خواهد بود
مشروح برنامه مناظره؛
 مأموریت بانک چه در ایران و چه در جهان، گردآوری سپرده ها و پمپاژ آنها به صنعت است در حالیکه بانک های ما اکنون از این مأموریت خارج و وارد بنگاه داری شده اند و این موجب مشکلات دولت شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار