اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، طرف مقابل را جسورتر می‌کند
فعال دانشجویی دانشگاه علمی- کاربردی بیرجند:
فعال دانشجویی دانشگاه علمی- کاربردی بیرجند با بیان اینکه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، طرف مقابل را جسورتر می‌کند، گفت: مجلس به هیچ کسی اجازه اجرای چه موقت و چه داوطلبانه پروتکل الحاقی که یکی از تبعات آن اجازه بازرسی از مراکز نظامی ما است، را نداده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار