عقیم کردن گورخواب‌ها برگرفته از جریان داروینیسمی است
حسن عباسی در جشنواره عمار:
رئیس مرکز دکترینال بدون مرزگفت: موضوع گورخواب‌ها در قالب این جریان که گفته می‌شود باید عقیم شوند تا فرزندی از آنها به جا نماند نشات گرفته از تفکرات داروینیسم است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار