سارق کش روزن کرمانی به دام افتاد
رئیس پلیس شهر کرمان گفت: سارق کش روزن مغازه ها حین خرد کردن تراول های سرقتی دستگیر شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار