هدایت سرمایه بخش‌خصوصی از اولویت‌های ستاد توسعه هوایی است
منطقی:
دبیر ستاد توسعه هوایی و هوانوردی معاونت علمی گفت: یکی از اولویت‌های ستاد، هدایت سرمایه بخش خصوصی و خطرپذیر به سمت صنعت هوایی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار