تیم آبتک دانشگاه فردوسی رتبه اول نخستین رویداد چالش آب را کسب کرد
در بخش آب؛
تیم دانشجویان گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد حائز کسب رتبه اول بخش آب نخستین رویداد تخصصی چالش محور آب، انرژی و محیط‌ زیست شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار