ارسال تعیین تعرفه نقل و انتقال واحد‌های مسکن مهر به دفتر هیئت دولت
وزارت راه و شهرسازی به منظور پوشش هزینه نقل و انتقال و اجرای طرح‌های زیربنایی و روبنایی درخواست تعیین تعرفه نقل و انتقال واحد‌های مسکن مهر را به دفتر هیئت دولت ارائه کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار