شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت٨ تا ٨: ٣٠ درس علوم تجربی پایه ٩

ساعت٨: ٣٠ تا ٩ درس زبان انگلیسی پایه ٨

ساعت٩ تا ٩: ٣٠ درس ریاضی پایه ٧

دوره ابتدایی:

ساعت١٠: ٣٠ تا ۱۱ بازی وریاضی پایه اول

ساعت ۱۱ تا١١: ٣٠ فارسی ونگارش پایه دوم

ساعت ١١: ٣٠ تا١٢فارسی ونگارش پایه سوم

ساعت١٢تا١٢: ٣٠ علوم تجربی پایه چهارم

ساعت ١٢: ٣٠ تا١٣درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ فارسی ونگارش پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس فیزیک پایه١٠

ساعت ١۵ درس فیزیک پایه ۱١

ساعت ۱۵:٣٠ درس عربی زبان قران ١ پایه١٠

ساعت ۱۶ فیزیک پایه١٢

ساعت ۱۶:٣٠ درس زیست شناسی پایه ١٢

ساعت ١٧ درس شیمی پایه ۱۲

ساعت ٢٢ درس هندسه ۳پ ایه١٢

ساعت ٢٢: ٣٠ درس فارسی۳ پایه١٢

شبکه ۴:

ساعت۸تا ۸:۳۰ درس تاریخ اسلام ۲ پایه  ۱۱ علوم ومعارف

ساعت ۸:۳۰ تا۹درس عربی زبان قران ۱ پایه   ۱۰ ادبیات و علوم انسانی

ساعت۹تا٩: ٣٠درس ریاضی وآمار ۲ پایه   ۱۱ رشته ادبیات علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۹:۳۰ تا١٠درس احکام ۲ پایه   ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ درس اصول عقاید ۳ پایه   ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس ریاضی وآمار ۳ پایه  ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱ تا١١: ٣٠ درس آشنایی بابناهای تاریخی پایه ۱۰ رشته نقشه کشی معماری شاخه فنی حرفه‌ای

ساعت ١١: ٣٠ تا ١٢ درس شبکه بندی پرسپکتیویک نقطه ای پایه ۱۰ رشته گرافیک شاخه فنی حرفه ای