پیگیری مطالبات مؤسسات قرآنی توسط شبکه قرآن
مدیر شبکه قرآن و معارف سیما بر اهتمام این شبکه برای پیگیری مطالبات موسسات قرآنی سراسر کشور تاکید کرد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار