مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی برای مشارکت محققان فراخوان داد
موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) برای مشارکت معنوی و همکاری داوطلبانه و افتخاری برای داوری، نظارت و عضویت در کمیته‌های موسسه فراخوان داد.