معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران منصوب شد
با حکم رئیس دانشگاه تهران محمدعلی زارع چاهوکی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار