کهربای کمال
یادداشت / پرویز کرمی
ارتباط، جان جهان است و جوهر زمان. با ارتباط است که همه چیز معنا می یابد و شکل می گیرد. عجیب تر آنکه، ارتباط آنجایی قابل مشاهده است که به چشم نمی آید و دیده نمی شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار