اختصاص ۸۰ میلیارد تومان برای تکمیل دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج
۸۰ میلیارد تومان برای تکمیل دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج به عنوان متمم بودجه سفر رییس جمهور در سال گذشته اختصاص یافت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار