ضرورت صدور مجوز استخدام نیرو‌های پرستاری
عین اللهی مطرح کرد؛
وزیر بهداشت گفت: طبیعتا با ایجاد مراکز درمانی و تخت‌های بیمارستانی جدید نیازمند نیروی پرستار بیشتری هستیم که با صدور مجوز استخدام و به کارگیری آن‌ها در این مراکز، خدمات حوزه درمان ارتقا خواهد یافت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار