رفع تعلیق ۸۶ دانشجوی دانشگاه یزد
رییس دانشگاه یزد با استفاده از اختیارات قانونی خود ۸۶ دانشجویی که در اغتشاشات اخیر تعلیق شده بودند را رفع تعلیق کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار