ضرورت اتخاذ سیاست واحد در حوزه گردشگری شهری
علوی تاکید کرد
رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از برخی تصمیمات در زمینه گردشگری، بر لزوم هماهنگی میان شورا و شهرداری در موضوعات گردشگری تاکید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار