تاریخ زنان فیلسوف معاصر منتشر شد/به چالش کشیدن ساحت مردانه فلسفه
توسط نشر کرگدن؛
نشر کرگدن کتاب «تاریخ زنان فیلسوف معاصر» ویراسته مری الن وایت با ترجمه گروهی به سرپرستی مریم نصر اصفهانی را منتشر کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار