کتاب «رنگ در عکاسی» به چاپ چهاردهم رسید
توسط انتشارات سروش؛
کتاب «رنگ در عکاسی» تألیف هارلد مانته با ترجمه پیروز سیار توسط انتشارات سروش به چاپ چهاردهم رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار