ظرفیت دانشگاه تهران آماده برای خدمت به تربیت دانشجو معلمان
رئیس دانشگاه تهران:
سید محمد مقیمی گفت: معتقدیم مدرسه نقطه عزیمت تمدن نوین اسلامی است. هدف نهایی ما رسیدن به تمدن نوین اسلامی است که محقق نخواهد شد مگر آنکه معلمان صاحب صلاحیت را تربیت کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار