رکورد مخاطب روزانه ۷ ماهه اخیر سینماها شکست
سینمای ایران موفق شد پس از شش ماه و نیم ، رکورد تعداد روزانه مخاطبان را بشکند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار