از رونق تا واگذاری و تخریب؛ روزگار خوش کارخانه‌ نساجی چگونه بود؟
قصه پر فراز و نشیب کارخانجات نساجی قائمشهر ۱؛
تار کارخانه‌ها به گونه‌ای در پود شهر تنیده شده که گویی همه‌ شهر حول این کارخانه‌ها شکل گرفته است؛ این گونه شد که واحدی صنعتی، توانست روستایی را تبدیل به شهری پررونق و مولد کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار