جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعتبار مصوبات و تصمیمات شورا
مدیرکل امور حقوقی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشریح کرد
مدیرکل امور حقوقی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگویی به تشریح جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعتبار مصوبات و تصمیمات این شورا پرداخت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار