گزارش فعالیت‌های حوزه حمل و نقل در سال ۱۴۰۲ در صحن شورا
نادعلی خبر داد
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از ارائه گزارش و مستندات مربوطه در خصوص فعالیت‌های انجام یافته در سال ۱۴۰۲ در حوزه حمل و پنقل عمومی در صحن شورا خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار