زور قانون به معادن نطنز می‌رسد؟ / سازمان حفاظت محیط زیست پیش قراول برخورد با معادن متخلف
گزارش |
تخلفات معادن در نطنز آشکارتر از آن است که بتوان با کاغذبازی پنهانشان کرد و در این شرایط سازمان حفاظت محیط زیست اولین نهادی است که برای برخورد با تخلفات معادن در حوزه خود، ورود کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار