کارکرد مسجد در هویت ایرانی اسلامی نقش کلید حوزه تربیت صحیح نوجوانان و جوانان است
محمد صائبی:
کارشناس ارشد برنامه ریزی فرهنگی و مربی اردویی گفت: شکل گیری یک انسان کامل با تمام توانمندی و حتی شکوفایی استعدادهای نهفته افراد می تواند در مسجد شکل بگیرد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار