اهدای ۴ سرویس جهیزیه توسط جامعه دانشگاهی زنجان
کارکنان و دانشجویان دانشگاه زنجان با برگزاری پویشی اقدام به تأمین جهیزیه برای چهار نوعروس کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار