بازنشستگان تامین اجتماعی مخالف خرید خدمات درمانی هستند
رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی عنوان کرد؛
رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، از حامیان موضوع خرید خدمات درمانی برای بازنشستگان تامین اجتماعی به شدت انتقاد کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار