تاثیر منفی کاهش تراز آب خزر بر معیشت مردم ساحل نشین
سلاجقه عنوان کرد؛
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، نابودی معیشت و محیط زیست دریایی را یکی از اثرات کاهش تراز آب دریای خزر عنوان کرد و گفت: نجات خزر در گرو اقدام عاجل و هماهنگ هر پنج کشور حاشیه این دریا است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار