بررسی ۵۳ ایده نخبگانی برای تحقق عدالت اقتصادی
در مرحله دوم رویداد اجرای عدالت ۵۳ ایده نخبگانی جهت تحقق عدالت اقتصادی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و متخصصین امر مورد بررسی قرار گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار