میزبان ایده‌های فناورانه هستیم/ رقابت با بخش خصوصی خط قرمز ما است
مدیرعامل موسسه تحقیق و توسعه دانشمند:
مدیرعامل موسسه تحقیق و توسعه دانشمند گفت: ظرفیت‌ها و ایده‌های مناسبی در حوزه لجستیک و حمل نقل هوشمند کشورمان وجود دارد که به دنبال بالفعل کردن آنها با سرمایه‌گذاری خطر پذیر هستیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار