تعداد مناطق حفاظت شده محیط زیستی ۵ برابر شده است
سلاجقه خبر داد
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تعدادمناطق حفاظت شده قبل از انقلاب ۵۷ عدد بوده که این تعداد بعد از انقلاب ۵ برابر شده و به عدد ۳۰۹ رسیده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار