انرژی تولید شده با یک کیلوگرم اورانیوم معادل انرژی تولید شده با 2700 تن زغال سنگ است
عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه لرستان:
عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه لرستان گفت: انرژی تولید شده با یک کیلوگرم اورانیوم معادل انرژی تولید شده با 2700 تن زغال سنگ است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار