کارمند دانشگاه قم عنوان مربی برتر استان را کسب کرد
در مراسم انتخاب بهترین مربی فوتبال ایران؛
داود عاصم آبادی، از کارکنان دانشگاه قم در مراسم انتخاب بهترین مربیان فوتبال ایران به عنوان مربی برتر استان قم شناخته شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار