خدمت‌رسانی سامانه ملی کارآموزی به دانشجویان و واحد‌های پذیرنده کارآموز ادامه دارد
از سوی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی؛
سامانه ملی کارآموزی با توجه به اهمیت خدمت‌رسانی مستمر به دانشجویان و واحد‌های پذیرنده کارآموز فعال است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار