فعالیت هیئت علمی تربیت مدرس به سمت مسئولیت‌های اجتماعی جهت‌دهی می‌شود
نهاوندی:
مدیر مرکز نظارت و ارزیابی راهبردی دانشگاه تربیت مدرس گفت: هدف اصلی، جهت‌دهی فعالیت‌های اعضای هیئت علمی دانشکده‌ها به سمت مسئولیت‌های اجتماعی در راستای نیل به دانشگاه نسل چهارم است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار