مقاله دانشیار دانشگاه کردستان در مجله Journal of Hazardous Materials چاپ شد
با ضریب تاثیر ۹.۰۳۸؛
مقاله دانشیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان با ضریب تاثیر ۹.۰۳۸ در مجله Journal of Hazardous Materials چاپ شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار