انتشار مقالات علوم پزشکی در مجلات نامعتبر امتیاز منفی دارد
بر اساس دستورالعمل ارزشیابی فعالیت دانشگاه‌های علوم پزشکی؛
طبق دستورالعمل جدید ارزشیابی فعالیت دانشگاه‌های علوم پزشکی برای مقالاتی که به دلیل تخلف پژوهشی ابطال می‌شوند و یا در مجله نامعتبر منتشر شوند، امتیاز منفی درج می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار